Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków. To tak niewiele a tak wiele można za to zrobić.
Numer KRS 0000313785.
Dzisiaj są imieniny:  Honoraty, Krzesimira, Matyldy, Teodozjusza, Tezeusza Dzisiaj jest: 
MENU
Strona główna
Pietrzyków
Historia
Zamówienia publiczne
Wydarzenia
Stowarzyszenie
  Statut
  Władze
  Sprawozdania finansowe 2008
  Sprawozdania finansowe 2009
  Sprawozdania finansowe 2010
Przedsiębiorcy
Galeria
Piszą o nas
Kontakt
Księga Gości
Do pobrania
Mapa strony

Jesteś naszym


gościem od 16 lipca 2009r.Statut

                                                          

                                            Uchwała nr 2

Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia   Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków”

 z dnia 02 września  2008 roku                                                                    

 

w sprawie:  przyjęcia jednolitego  tekstu statutu Stowarzyszenia

 

1.Przyjmuje się jednolity tekst statutu „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków”.

 

        STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓW

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Nazwa i podstawy jej działania

1.         Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o Stowarzyszeniach.

2.         Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.         Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

 § 2. Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pietrzyków.

§ 3. Zasięg terytorialny

1.     Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. Sposób działania

1.         Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy swoich członków.

2.         Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3.         Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o celach podobnych do celów statutowych Stowarzyszenia.

4.         Stowarzyszenie może tworzyć lub współtworzyć inne podmioty i organizacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Czas trwania

Stowarzyszenie jest ustanowione na czas nieokreślony.

Rozdział II. Cel i sposoby realizacji celu

§ 6. Cel

1. Celem działania Stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki, integracja społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości.

2. Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność na rzecz ogółu społeczności.

§ 7. Sposoby realizacji celu

1.     Organizowanie i finansowanie:

a)    działalności informacyjnej i opiniodawczej,

b)    działalności doradczo-konsultacyjnej i eksperckiej,

c)     działalności oświatowo- edukacyjnej i szkoleniowej,

d)    działalności naukowo-badawczej,

e)    konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych, debat, dyskusji,

f)     działalności wydawniczej,

g)    konkursów i stypendiów, wyjazdów studyjnych,

h)    wspomagania technicznego, udostępniania zasobów, działalności charytatywnej,

i)      innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji,

j)     wspomaganie aktywności społeczności lokalnej,

k)    promowanie pracy wolontariuszy,

l)      pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań statutowych,

m)   prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

2.     Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prawa handlowego i innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

§ 8. Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej

Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia, oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z*;
 2. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z*;
 3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
 4. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B; 
 5. badania naukowe i prace rozwojowe  w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z *;
 6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z*; 
 7. działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów  82.30.Z;
 8.  pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z*;
 9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana  94.99.Z*;
 10. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  90.01.Z*; 
 11. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z*;
 12. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z*;
 13. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z;
 14. działalność usługowa  związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z ;
 15. pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z*;

§ 9. Przedmiot działalności statutowej odpłatnej

Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007  r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1.     wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z*;

2.     pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z*;

3.     pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;

4.     działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B; 

5.     badania naukowe i prace rozwojowe  w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z *;

6.     badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z*; 

7.     działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów  82.30.Z;

8.      pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z*;

9.     działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana  94.99.Z*;

10.  działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  90.01.Z*; 

11.  artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z*;

12.  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z*;

13.  działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z;

14.  działalność usługowa  związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z ;

15.  pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z*;

 

Rozdział III. Członkowie

§ 10. Zasady członkostwa

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.     Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych.

4.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

5.     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca cel statutowy. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi mieć rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

6.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna- polska lub zagraniczna - zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca cel statutowy, która świadczy Stowarzyszeniu pomoc materialną lub niematerialną.

7.     Członkiem honorowym może być osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca zdolność do czynności prawnych, akceptująca cel statutowy, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

§ 11. Przyjmowanie członków

1.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydatów w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów.

2.     Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze postanowienia Zarządu. Zarząd jest zobowiązany powiadomić kandydata o odmowie przyjęcia pisemnie w terminie 7 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

3.     Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12. Prawa członka zwyczajnego

Członek zwyczajny ma prawo:

1.     uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;

2.     wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3.     uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach itp. imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4.     zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenia;

5.     korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

6.     wraz z czterema innymi członkami zwyczajnymi zaskarżać do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu;

§ 13. Prawa członka wspierającego i honorowego

Członek wspierający i członek honorowy:

1.     może uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem opiniującym i doradczym;

2.     może korzystać z uprawnień członka zwyczajnego określonych w § 12. ustępy od 3. do 5.;

3.     jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14. Obowiązki członka zwyczajnego

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.     uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

2.     popierać, promować i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

3.     przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;

4.     regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu;

5.     dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15. Obowiązki członka wspierającego

Członek wspierający jest zobowiązany:

1.     przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;

2.     popierać i promować cel Stowarzyszenia;

3.     regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń.

§ 16. Obowiązki członka honorowego

Członek honorowy jest zobowiązany popierać i promować cel Stowarzyszenia.

§ 17. Przyczyny ustania członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2.     wykluczenia przez Zarząd :

·         z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;

·         z powodu  rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 1 rok;

3.     prawomocnej utraty praw publicznych przez członka;

4.     pozbawienia członkostwa honorowego na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków;

5.     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

§ 18. Tryb ustania członkostwa

1.     Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia  członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Kompetencje i zasady działania organów

§ 19. Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

1.     Walne Zebranie Członków;

2.     Zarząd;

3.     Komisja Rewizyjna;

§ 20. Zasady działania organów Stowarzyszenia

1.     Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2.     Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków.

Spotkanie Założycielskie jest jednocześnie 1-wszym Walnym Zebraniem Członków, jego uchwały wchodzą w życie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

3.     Uchwały i postanowienia organów Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4.     W przypadku odwołania, ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo powołania nowego członka, celem uzupełnienia składu osobowego tych władz. Liczba osób nowo powołanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21. Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22. Zwoływania Walnego Zebrania Członków

1.     Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek więcej niż połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku do Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.      O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem.

5.     Jeśli zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków nie stanowi inaczej, Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbywa się w tym samym miejscu pół godziny później.

§ 23. Kompetencje Walnego Zebrania Członków

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.     uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2.     wybór Prezesa Stowarzyszenia;

3.     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4.     udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5.     uchwalanie zmian w statucie;

6.     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

7.     rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i odwołań członków;

8.     rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Stowarzyszenia;

9.     powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

§ 24. Podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków

1.     Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

2.     Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 25. Zarząd

Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia.

§ 26. Zasady działania Zarządu

1.     Zarząd składa się od 3 do 5 osób. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zebranie.

2.     Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc i przewodniczy im prezes lub działający z jego upoważnienia wiceprezes.

3.     Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach zarządu, można dokonać odwołania członka zarządu z tej funkcji. Powołanie nowego członka Zarządu następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 20 ustęp 4.

4.     W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie Stowarzyszenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zaproszone osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§ 27. Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należą:

1.     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2.     zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

3.     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

4.     przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

5.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

6.     podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji i stowarzyszeń;

7.     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

8.     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych;

9.     ustalanie wysokości składek członkowskich;

10.  powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań;

11.  rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

12. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 28. Podejmowanie uchwał przez Zarząd

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 29. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 30. Zasady działania Komisji Rewizyjnej

1.     Komisja Rewizyjna składa się 3 członków.

2.     Nowo wybrana Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 31. Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.    kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2.    przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;

3.    składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia; zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;

4.    wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 32. Podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Rozdział V. Majątek i dochody

§ 33. Majątek

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działania.

2.     Zabrania się:

a.      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osobom , z którymi członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

b.     przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności  jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie  lub na preferencyjnych warunkach;

c.     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

d.     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 

§ 34. Gospodarowanie majątkiem

1.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 35. Zaciąganie zobowiązań

Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie Prezes Zarządu oraz inny członek Zarządu.

§ 36. Dochody

1.     Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:

a.     dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

b.     składek członkowskich;

c.     papierów wartościowych;

d.     praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;

e.     odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia;

f.      odsetek bankowych.

g.     kredytów i pożyczek

2.     Dochody Stowarzyszenia, o których mowa w ust 1. mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Stowarzyszenia oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Postanowienia różne

§ 37. Reprezentowanie Stowarzyszenia

1.     Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz z zastrzeżeniem postanowień § 35. Prezes Zarządu lub działający z jego upoważnienia członkowie Zarządu.

2.     Dla ważności pism i dokumentów z zastrzeżeniem postanowień § 35. wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub działającego z jego upoważnienia członka Zarządu.

§ 38. Zmiana statutu Stowarzyszenia

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zgodnie z zasadami określonymi w § 24. ustęp 2.

§ 39. Rozwiązanie Stowarzyszenia

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zgodnie z zasadami określonymi w § 24. ustęp 2.

§ 40. Likwidacja Stowarzyszenia

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia Komisja Likwidacyjna jest zobowiązana przekazać organizacjom pozarządowym o celach zbliżonych do celu Stowarzyszenia.

2.     Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 

Przewodniczący                                                             Sekretarz     

 

_______________________                                         ______________________                                                    

 


Strona główna Historia Wydarzenia Stowarzyszenie Galeria Piszą o nas Kontakt Do pobrania Mapa strony